Photo des jeunes dans un parc

Si bé la mobilitat es treballa a nivell europeu, no s’hi dóna prioritat a nivell transfronterer. Els joves dels nostres territoris van als quatre racons d’Europa per un semestre d’estudi, unes pràctiques o un voluntariat, no pensen transfronterer.

Això no obstant, el potencial transfronterer és molt més impactant en termes de formació: la proximitat permet col·laboracions operatives de qualitat entre les organitzacions educatives, es redueix el cost de l’accés a la mobilitat perquè el transport ja no és un obstacle, els sectors d’activitat existents són absolutament complets i variats (el nostre espai reuneix totes les àrees, totes les indústries) i es facilita el seguiment dels joves.

És necessari donar a conèixer aquests avantatges i fer que les oportunitats siguin accessibles pels joves; s’ha de mostrar a les empreses l’interès que té acollir els joves de l’altre costat de la frontera.

GOPY té l’objectiu concret de promoure el potencial endogen dels nostres territoris mitjançant la vinculació de l’oferta i de la demanda, permetent la creació de vincles entre empreses, actors educatius i joves en formació a tots dos costats de la frontera.

GOPY té com a objectiu estimular el reflex transfronterer tant en una elecció de formació com en un reclutament.

D’aquesta manera, el projecte contribuirà a enfortir les competències i l’ocupació en l’àmbit de l’espai POCTEFA mitjançant la promoció de la mobilitat transfronterera amb finalitats educatives.